AgelCare มูลนิธิตอบแทนสังคม

Agel Care เอเจลแคร์ มูลนิธิตอบแทนสังคม

Agel Care Thailand (อาเจล แคร์) ประเทศไทย
ก่อตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้สมาชิกและผู้คนทั่วไป
โดยเฉพาะกับผู้ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มีความตระหนักถึงการคืนสู่สังคม
ด้วยวิธีการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้เดือดร้อน และผู้เจ็บป่วย ในสังคมไทย
ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้คนได้มีความรู้ด้านโภชนาการถูกต้อง
รวมทั้งการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธี

สำหรับโครงการที่ได้เริ่มดำเนินการประกอบด้วย
การสร้างศูนย์ประชาสัมพันธ์ ผู้รักสุขภาพ ตอบคำถามโดยผู้เชี่ยวชาญ
การจัดโครงการเพื่อเด็กๆ  อาทิ โครงการสานฝันเพื่อน้อง โครงการเติมท้องให้น้องอิ่ม
โครงการแบ่งสรรปันสุขสู่โรงเรียนของน้อง โครงการเติมไออุ่นให้น้อง
โครงการมอบทุนการศึกษาสร้างอนาคตสร้างปัญญา และโครงการมอบความรู้สู่น้อง
ด้วยการบริจาคหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

นางสาวพรรณประภา ยงค์ตระกูล นางสาวไทย ปี 2551 กล่าวว่า
กิจกรรมการกุศลคือหนึ่งในภาระหน้าที่ของคณะนางสาวไทย
อยากจะบอกว่าการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ไม่จำเป็นต้องเน้นเรื่องการบริจาคทรัพย์สินเงินทอง
ขอเพียงแค่แรงกายแรงใจที่มีความตั้งใจจริง เพื่อจะให้ผู้ที่ด้อยโอกาสหรือเดือดร้อน
ได้รับความช่วยเหลือและมีความสุขตามอัตภาพ

สำหรับเรื่องการบริจาคดวงตาหรืออวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย
มอบให้กับสภากาชาดไทยนั้น อย่าคิดว่า เราบริจาคอวัยวะอะไรแล้ว
พอเกิดชาติหน้าอวัยวะส่วนนั้นจะหายไป ขอให้มองว่า
การทำอะไรที่ทำด้วยจิตบริสุทธิ์ย่อมส่งผลดีให้กับเราหลายร้อยพันเท่า
เช่น เกิดมาชาติหน้าดวงตาเราได้มองเห็นอย่างสว่างไสว ไม่เจ็บป่วยด้วยโรค
โดยเฉพาะโรคทางสายตา จึงขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันบริจาคดวงตาและอวัยวะให้กับสภากาชาดไทย
เพื่อจะได้นำไปช่วยเหลือที่เจ็บป่วย

ข่าววันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 แหล่งข่าวจาก สยามรัฐ

Comments are closed.

No row(s)!